Všeobecné podmínky používání SOS Photos k 25. 4. 2022

Úvodní ustanovení

Společnost OODRIVE, zjednodušená akciová společnost se základním kapitálem 309 126 eur, se sídlem 26, rue du Faubourg Poissonnière, 75010 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku v Paříži pod číslem 432 735 082 (dále jen „Oodrive“) vyvinula IT řešení (dále jen „služba“ nebo „SOS Photos“).
Tyto všeobecné podmínky používání (dále jen „VPP“) platí mezi společností Oodrive a jakoukoli fyzickou osobou, která používá službu pro soukromé účely a která tyto podmínky přijala (dále jen „uživatel“).

Článek 1. Definice

Všeobecné podmínky: tento dokument, který upravuje podmínky používání služby SOS Photos uživatelem.

Aktivační klíč: speciální a jedinečné číslo uvedené na obalu produktu, které uživateli umožňuje aktivovat jeho osobní účet.

Osobní účet: označuje osobní zónu uživatele, ze které může přistupovat ke službě.

Uživatelské jméno: odpovídá e-mailové adrese, kterou uživatel zadal při vytváření svého osobního účtu. Za jeho používání je odpovědný výhradně uživatel.

Heslo: znamená osobní kombinaci písmen, číslic a speciálních znaků, která slouží k ověření uživatele. Toto heslo je osobní a důvěrné a za jeho použití je odpovědný výhradně uživatel.

Software: označuje všechny programy poskytované v rámci služby, které mají být nainstalovány na pevných a/nebo mobilních zařízeních uživatele (počítače a/nebo mobilní periferní zařízení), aby měl uživatel přístup ke všem funkcím.

Produkt: znamená fyzický balíček, jehož prostřednictvím je služba distribuována.

Článek 2. Předmět

Tyto všeobecné podmínky definují podmínky používání služby oprávněnými uživateli.
Pro přístup ke službě je nutný souhlas uživatele se všeobecnými podmínkami používání.

Článek 3. Trvání

Tyto všeobecné podmínky platí po celou dobu používání služby.

Článek 4. Fungování služby

Služba umožňuje uživateli ukládat svá data dematerializovaným způsobem, sdílet je se svými kontakty a přistupovat k nim z různých zařízení (počítače, mobilní telefony, tablety).

Článek 5. Uživatelský účet

Pro přístup ke službě si uživatel musí založit účet. Při prvním přihlášení musí uživatel zadat aktivační klíč, který je na produktu, uvést svou e-mailovou adresu a vytvořit si heslo. Pokud jsou tyto údaje neúplné nebo nepřesné, nebude umožněn přístup ke službě.

Článek 6. Přístup ke službě

K souborům lze přistupovat z jakéhokoli počítače připojeného k internetu pomocí hesla a přihlašovacího jména uživatele. Ke správnému fungování služby je nutné, aby měl uživatel kompatibilní počítač, vysokorychlostní internetové připojení a platnou e-mailovou adresu. Uživatel může software nainstalovat také na svá pevná a mobilní periferní zařízení. Uživatel bere na vědomí, že zařízení, prostřednictvím kterých bude služba využívána, splňují minimální systémové požadavky (podrobnosti jsou k dispozici na internetových stránkách www.sosphotos.eu).

Článek 7. Popis služby

Poskytovaná služba umožňuje uživatelům importovat a nahrávat soubory (fotografie, videa, dokumenty atd.) z internetové platformy a/nebo z různých typů zařízení: Mac, PC, smartphone (iOS a Android) a/nebo tablet (iOS nebo Android) a synchronizovat je a sdílet s ostatními uživateli platformy.

Služba rovněž umožňuje uživateli zálohovat fotografie/videa z jeho chytrého telefonu nebo tabletu se systémem IOS/Android a poté, pokud si to přeje, uvolnit místo v paměti telefonu smazáním zálohovaných fotografií/videí. Automatické zálohování ze smartphonu může vyžadovat speciální geolokační oprávnění (uděluje uživatel při aktivaci služby). Pokud toto oprávnění není uděleno, lze zálohování spustit ručně (při spuštění aplikace).

Uživatel může ke svému účtu přidružit maximálně 10 (deset) periferních zařízení současně. Další periferní zařízení nahrazují jedno z 10 (deseti) již přidružených periferních zařízení, kdykoli je to nutné (např. výměna smartphonu). Za tímto účelem bude uživatel muset odpojit jedno ze svých periferních zařízení prostřednictvím webového rozhraní nebo aplikace příslušného periferního zařízení.

Uživatel má tedy přístup ke svým osobním údajům kdekoli a kdykoli, pokud má přístup k internetu. Své údaje může sdílet také prostřednictvím e-mailu, hypertextového odkazu a sociálních sítí. Svá sdílení může spravovat ve vyhrazeném menu a zobrazovat, deaktivovat a odstraňovat nebo přidávat příjemce.

Článek 8. Doporučení a podpora

Je vhodné mít vždy kopii dat na odnímatelném nosiči dat.

V případě problému se službou se uživatel může obrátit na obchod, kde službu zakoupil. Pokud se problém nepodaří vyřešit, mají všichni uživatelé přístup k online nápovědě integrované do webového rozhraní www.sosphotos.eu a/nebo mobilních aplikací pro iOS a Android a/nebo aplikací pro PC/Mac ve formě často kladených otázek nebo prostřednictvím položky nabídky kontakt/podpora.

Článek 9. Duševní vlastnictví

Uživatel se zavazuje nainstalovat a používat službu výhradně pro vlastní použití.
Od data aktivace služby má uživatel veškerý software ve své správě a je za něj odpovědný. Uživatel se proto zavazuje, že nebude software kopírovat, přenášet, rozebírat, jakýmkoli způsobem upravovat, překládat, poskytovat licence nebo pronájem, ani jej slučovat s jiným softwarem.

Společnost Oodrive je vlastníkem všech součástí tvořících službu a produkt (texty, grafika, software, fotografie, obrázky, zvuky, plány, loga, značky, různé chráněné výtvory a díla, databáze atd.), jakož i obalů produktu.

Uživatel uznává práva duševního vlastnictví společnosti Oodrive ke službě, softwaru a veškeré dokumentaci předané společností Oodrive, jakož i ke značkám a logům společnosti Oodrive. Společnost Oodrive uděluje uživateli právo používat službu a software za podmínek stanovených ve smlouvě uzavřené mezi uživatelem a společností Hubside CZ s.r.o. (dále jen “Smlouva”) a v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami.

Uživatel nesmí porušovat vlastnická práva k těmto součástem, zejména nesmí reprodukovat, zobrazovat, upravovat, přizpůsobovat, překládat, extrahovat a/nebo znovu používat jejich kvalitativně nebo kvantitativně podstatnou část.

Po skončení Smlouvy se uživatel zavazuje bez ohledu na příčinu odinstalovat software ze svých počítačů a všech svých periferních zařízení (tabletů, chytrých telefonů atd.).

Článek 10. Povinnosti a odpovědnost uživatele

Uživatel je plně odpovědný za instalaci softwaru. Společnost Oodrive může uživatele pouze upozornit na rizika spojená s instalací softwaru na svých terminálech. Jakákoli data nahraná uživatelem na serverech Oodrive, u kterých bude zjištěno poškození, napadení virem nebo jiným počítačovým programem, který může poškodit hardware nebo software Oodrive nebo třetích stran, mohou být Oodrive smazána nebo umístěna do karantény, přičemž se rozumí, že Oodrive o tom bude uživatele co nejdříve informovat e-mailem.

V každém případě budou údaje uživatele nahrávány na jeho výhradní odpovědnost.

Uživatel nese výhradní odpovědnost za třetí osoby, kterým povolí přístup ke službě pomocí svých přihlašovacích údajů – e-mailové adresy a hesla.

Uživatel je povinen používat službu v souladu se zákonem a předpisy. Je tedy přísně zakázáno, aby uživatel používal úložný prostor, který mu byl poskytnut na základě těchto VPP, k jakémukoli ukládání souborů, jejichž obsah by byl v rozporu se zákonem a platnými předpisy (zejména z hlediska práv duševního vlastnictví atd.). V této souvislosti může společnost Oodrive uplatnit vůči uživateli jakékoli právní kroky.

Uživatel zůstává výhradním vlastníkem dat a souborů, které ukládá a/nebo přenáší v rámci služby. Uživatel nemůže přenášet, ukládat, kopírovat ani sdílet data, ke kterým nemá všechna potřebná práva nebo oprávnění nebo nemá povolení oprávněných osob.

Používání služby k jiným než soukromým nebo přiměřeným účelům (např. zjevně nadměrné používání jednotlivcem) je přísně zakázáno.

Společnost Oodrive upozorňuje uživatele, že za používání služby přes mobilní internet mu může jeho telefonní operátor účtovat poplatky a že je na uživateli, aby si tuto situaci ověřil. Společnost Oodrive odmítá jakoukoli odpovědnost v případě, že by používání služby uživatelem vedlo k vyúčtování ze strany operátora.
Data nahraná uživatelem na serverech Oodrive se považují za data bez komerční nebo tržní hodnoty, což uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím.

Článek 11. Bezpečnost a ochrana soukromí

Společnost Oodrive se zavazuje přijmout veškerá nezbytná opatření v souladu s vývojem znalostí a technologií k ochraně bezpečnosti souborů a dat uživatele uložených prostřednictvím služby.

Tato bezpečnostní opatření však nezbavují uživatele povinnosti mít potřebný software (zejména antivirový software) a pravidelně analyzovat a zpracovávat své údaje.

Přenosy souborů mezi aplikacemi a servery používanými společností Oodrive jsou zabezpečeny pomocí 256bitového šifrování SSL (Secure Socket Layer). Soubory umístěné ve službě jsou všechny uloženy anonymně a šifrovány pomocí 256bitového algoritmu AES.

Společnost Oodrive se zavazuje, že nebude zasahovat do dat uživatele jinak než možností duplikovat obsah úložného prostoru s cílem zajistit redundanci a/nebo zálohování služby v případě jakéhokoli přerušení.

Společnost Oodrive se zavazuje zachovávat přísnou důvěrnost ohledně existence a obsahu souborů a dat uživatele uložených na svých serverech ve Francii prostřednictvím služby a nebude je sdělovat třetím stranám, pokud uživatel neporušuje platné právní předpisy a/nebo požadavky příslušných správních nebo soudních orgánů.

Článek 12. Osobní údaje

Údaje svěřené uživatelem v rámci služby považuje společnost Oodrive za důvěrné. Společnost Oodrive nesmí tyto údaje dále prodávat ani zveřejňovat s výjimkou případů, kdy je nutné splnit povinnosti vyplývající z právních předpisů a soudních nařízení.
Informace jako „e-mailová adresa, IP adresy připojení“ budou společností Oodrive uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a až dvanáct měsíců po skončení platnosti nebo ukončení služby.
Shromážděné osobní údaje jsou pro společnost Oodrive nezbytné k nastavení a správě služby. Uživatel výslovně povoluje společnost Oodrive, aby v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) zpracovávala v počítačové paměti údaje, které se ho týkají, a aby je předávala svým subdodavatelům nebo partnerům v souladu s všeobecnými podmínkami služby a jejich účelem.
Uživatel může z oprávněných důvodů vznést námitku proti zpracování těchto údajů. Pro uplatnění svých práv na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů, práva vznést námitku nebo práva svůj souhlas odvolat se musejí uživatelé písemně obrátit na adresu: Oodrive, pověřenec pro ochranu údajů, 26, rue du Faubourg Poissonnière, 75010 Paříž, Francie, a k žádosti přiložit kopii platného dokladu totožnosti.

Článek 13. Doba používání

Během doby používání služby může uživatel kdykoli zálohovat veškerá data uložená ve službě pomocí softwaru PC/Mac a/nebo webového rozhraní služby.

Na konci doby používání může uživatel prodloužit dobu služby na internetových stránkách www.sosphotos.eu nebo v obchodě, kde se služba prodává.

V případě neprodloužení služby nebo v případě předčasného ukončení z jakéhokoli důvodu nebude společnost Oodrive uchovávat žádné stopy po souborech a datech a smaže účet uživatele.

Článek 14. Odpovědnost

Oodrive i uživatel nesou odpovědnost za své chyby, omyly nebo opomenutí v souladu s podmínkami danými zákonem, přičemž se rozumí, že tato odpovědnost je omezena na přímé škody.

Uživatel má výhradní právo rozhodnout se, zda své soubory a data nahraje či nikoliv, zda si je ponechá, nebo je zničí, a nese výhradní odpovědnost za svá rozhodnutí.

Společnost Oodrive dále nemůže nést jakoukoli odpovědnost za nepřímé škody, jak je uváděno v judikatuře.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že internet nebo jakákoli jiná síť používaná pro přenos uložených dat může být přetížená, a zbavuje společnost Oodrive jakékoli odpovědnosti v tomto ohledu.

Společnost Oodrive rovněž nenese odpovědnost za zásahy třetích stran do komunikačních a přenosových systémů uživatele nebo za poruchy či výpadky služby způsobené nedbalostí, zaviněním nebo jakýmkoli jednáním uživatele nebo třetí strany.

Společnost Oodrive nemůže nést odpovědnost za jakékoli výpadky v příjmu dat, pokud jsou tyto výpadky důsledkem technik filtrování a/nebo blokování používaných technickými zprostředkovateli, jako jsou poskytovatelé připojení, mimo tuto smlouvu. V případě, že uživatel zjistí takové závady, je nutné, aby se obrátil na svého poskytovatele přístupu k internetu.
Pro připomenutí se uvádí, že služba Oodrive neposkytuje službu identifikace virů ani ochranu proti virům.
Uživatel se v žádném případě nemůže domáhat odpovědnosti společnosti Oodrive později než 1 (jeden) rok od vzniku škody.

Článek 15. Všeobecná ustanovení

Tyto VPP a služba se řídí francouzským právem. Tyto Všeobecné podmínky neomezují žádná práva spojená s ochranou spotřebitele, která může uživatel mít na základě právního řádu země, v níž má pobyt.
V případě zásahu vyšší moci se po dobu trvání zásahu vyšší moci pozastavuje plnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Za vyšší moc se výslovně považují pouze případy, které obvykle uvádí judikatura francouzských soudů. Zejména v případě výpadku nebo přetížení vlastní internetové síti nebo u poskytovatele přístupu k internetu uživatele.

Strany sjednávají, že společnost Oodrive může tyto podmínky upravit bez jakýchkoli dalších náležitostí, než je informování uživatele prostřednictvím online upozornění na stránkách www.sosphotos.eu nebo zasláním e-mailu. Online podmínky mají přednost před tištěnými podmínkami. V takovém případě má uživatel, pokud jsou pro něj tyto změny méně výhodné, 1 (jeden) měsíc na to, aby požádal společnost Oodrive o ukončení této smlouvy bez sankcí. Pokud smlouvu nevypoví, má se za to, že uživatel nové podmínky přijal.

Jakýkoli spor týkající se poskytování služby nebo výkladu těchto všeobecných podmínek používání bude předložen příslušnému soudu v místě bydliště žalovaného nebo v místě bydliště uživatele, nebo v místě poskytování služby nebo v místě, kde nastala škodní události, nebo v místě, v jehož obvodu došlo ke škodě, podle uvážení uživatele, který má postavení spotřebitele.