1. PROVOZOVATEL A HOSTITEL WEBOVÝCH STRÁNEK – ŘEDITEL PUBLIKACE
Webové stránky www.sosphotos.eu provozuje a hostuje společnost Oodrive, zjednodušená akciová společnost se základním kapitálem 309 126 eur, zapsaná v obchodním rejstříku v Paříži pod číslem 432 735 082, se sídlem 26, rue du Faubourg Poissonnière, 75010 Paříž, Francie, jejíž DIČ je FR35 432 735 082.
Tel.: +33 1 46 22 07 00
E-mail: contactsosphotos@gmail.com
Ředitel publikace je: marketingový ředitel

2. ZÁVAZKY VŮČI OODRIVE
Každá osoba, která navštíví stránky sosphotos.eu, se zavazuje respektovat toto právní upozornění.

3. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A VYLOUČENÍ ZÁRUKY
Uživatel stránek potvrzuje, že má potřebné dovednosti a prostředky k přístupu na tyto stránky a k jejich používání.
Společnost Oodrive se snaží zajistit, aby informace zobrazené na těchto stránkách byly správné a aktuální, a vyhrazuje si právo na změnu obsahu. Společnost Oodrive však nenese žádnou odpovědnost za obsah, správnost, spolehlivost, přesnost, relevanci nebo úplnost informací a údajů zveřejněných na těchto stránkách, a to v jakékoli formě (hypertextové odkazy, vložené citace, soubory, reklama atd.). Společnost Oodrive v žádném případě neodpovídá za zpoždění, potíže při používání nebo nekompatibilitu mezi stránkami a jakýmkoli souborem, prohlížečem, programem nebo nástrojem pro přístup na stránku.
Veškeré informace a údaje zveřejněné na těchto stránkách mají pouze informativní charakter a nezbavují uživatele povinnosti ověřit si jejich správnost a používat je s rozvahou a kritickým myšlením. Společnost Oodrive zejména nenese odpovědnost za rozhodnutí, ať už jsou jakéhokoli druhu, která uživatel učiní po nahlédnutí na tyto stránky a informace a údaje na nich zveřejněné.
Společnost Oodrive nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v důsledku používání těchto stránek nebo jejich prohlížení nebo v důsledku šíření škodlivého počítačového programu třetí osobou prostřednictvím těchto stránek, například viru.
Společnost Oodrive odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli technické potíže, s nimiž se uživatel těchto stránek může setkat, ať už jsou způsobeny jakoukoli příčinou, zejména výskytem chyb, nedostatečnou kapacitou terminálu používaného uživatelem pro obnovení informací, nedodržením integrity informací prostřednictvím komunikační sítě, jakož i veškerými riziky spojenými s bezpečností sítě a zejména riziky zneužití informací.

4. DOSTUPNOST WEBOVÝCH STRÁNEK
Stránky jsou v zásadě přístupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, s výjimkou případů vyšší moci, technických potíží, problémů spojených s fungováním telekomunikačních sítí nebo údržby. Pokud k takovým událostem dojde, společnost Oodrive se zavazuje učinit vše, co je v jejích silách, aby uživatele stránek upozornila. Společnost Oodrive však neodpovídá za zpoždění, potíže při používání nebo nekompatibilitu mezi stránkami a jakýmkoli souborem, prohlížečem, programem nebo nástrojem pro přístup na webové stránky.

5. OSOBNÍ ÚDAJE
Informace shromážděné na těchto stránkách mohou být předmětem počítačového zpracování, aby bylo možné reagovat na vaši žádost. V souladu s evropským nařízením č. 2016/679 neboli obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) má uživatel právo na přístup k informacím, které se ho týkají, na jejich opravu, výmaz, přenositelnost, omezení zpracování a právo podat námitku, které může uplatnit písemně na adrese „Oodrive, pověřenec pro ochranu údajů, 26 rue du Faubourg Poissonnière, 75010 Paříž, Francie“, přičemž nesmí zapomenout přiložit doklad totožnosti. Za určitých podmínek máte také právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů.

6. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
V souladu s právními předpisy týkajícími se duševního vlastnictví jsou všechny součásti tvořící stránky, včetně jejich architektury a grafiky (zejména texty, grafika, vizuální prvky, software, fotografie, obrázky, návrhy a modely, loga, značky, přičemž tento výčet není úplný), jakož i stránky samotné, chráněny autorským právem, ochrannými známkami nebo patenty a jsou výhradním vlastnictvím společnosti Oodrive nebo jiných dceřiných společností její skupiny. Aniž by byl tento výčet omezující, je tedy jakékoli zobrazení, úprava, reprodukce nebo zkreslení celých stránek nebo jejich části nebo jejich obsahu, a to jakýmkoli způsobem a na jakémkoli médiu, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Oodrive zakázáno a představuje protiprávní jednání, podléhající sankcím v souladu s platnými právními přepisy.
Produkty nabízené na těchto stránkách si navíc vyžádaly značné investice, což znamená, že jsou chráněny právy duševního vlastnictví nebo alespoň know-how, což znamená, že jejich neoprávněné opětovné použití může být sankcionováno soudy.

7. KONTAKT
V případě jakýchkoli dotazů týkajících se stránek nebo tohoto právního upozornění může uživatel kontaktovat společnost Oodrive v češtině, francouzštině nebo angličtině na e-mailové adrese: contactsosphotos@gmail.com.

8. Jak se spravují soubory cookies
Přečtěte si prosím Zásady používání souborů cookies, které jsou k dispozici zde.