Wettelijke vermeldingen van de site SOS PHOTOS

  1. UITGEVER EN HOST VAN DE INTERNETSITE – DIRECTEUR VAN DE PUBLICATIE

De website www.sosphotos.eu wordt uitgegeven en gehost door Oodrive, société par actions simplifiée, met een kapitaal van 309 126 euro, ingeschreven in het Registre du commerce et des sociétés de Paris (handels- en vennootschappenregister van Parijs) onder nummer 432 735 082 waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt in 26, rue du Faubourg Poissonnière, 75010 Paris, met intracommunautair BTW-nummer FR35 432 735 082.

Tel.: +33 (0)1.46.22.07.00

E-mail: contactsosphotos@gmail.com

De Directeur van de publicatie is: de Directeur Marketing

  1. VERBINTENISSEN TEGENOVER OODRIVE

Elke persoon die toegang heeft tot de site SOSPhotos.eu verbindt er zich toe deze wettelijke vermeldingen na te leven.

  1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN UITSLUITING VAN GARANTIE

De gebruiker van de site erkent over de competentie en de noodzakelijke middelen te beschikken om toegang te hebben tot deze site en deze te gebruiken.

Oodrive stelt alles in het werk om zich ervan te vergewissen dat de informatie die op deze site weergegeven wordt correct en bijgewerkt is en behoudt zich het recht voor om de inhoud ervan te wijzigen. Oodrive wijst echter alle verantwoordelijkheid af over de inhoud, de juistheid, de betrouwbaarheid, de nauwkeurigheid, de relevantie en de volledigheid van de informatie en de gegevens die op deze site onder welke vorm dan ook verspreid worden (hyperlinks, prijsbijlagen, bestanden, reclame, enz…). In elk geval is Oodrive niet verantwoordelijk voor vertragingen, gebruiksmoeilijkheden of incompatibiliteit tussen de site en elk bestand, browser, programma of toegangstool tot de site.

Alle informatie en gegevens die op deze site verspreid worden, worden louter ter informatie gegeven en ontslaan hun gebruiker er niet van hun juistheid te controleren en deze met inzicht en kritische geest te gebruiken. Oodrive kan met name niet verantwoordelijk gehouden worden voor beslissingen, ongeacht hun aard, die door de gebruiker genomen worden na raadpleging van deze site en van de informatie en gegevens die erop verspreid worden.

Oodrive kan in geen geval verantwoordelijk geacht worden voor elke schade die volgt op het gebruik van deze site of op het surfen op deze site of die voortvloeit uit de verspreiding door een derde persoon van een kwaadwillig computerprogramma via de site, zoals een virus.

odrive wijst alle verantwoordelijkheid af voor technische moeilijkheden die de gebruiker van deze site, in voorkomend geval, zou kunnen ondervinden, ongeacht de oorzaak ervan, met name het optreden van bugs, het onvermogen van de door de gebruiker gebruikte terminal om de informatie weer te geven, de niet-naleving van de integriteit van de informatie via het communicatienetwerk evenals het geheel van de risico’s die verbonden zijn aan de beveiliging van het netwerk en in het bijzonder de risico’s op verduistering van de informatie.

  1. BESCHIKBAARHEID VAN DE INTERNETSITE

In principe is de site 24u/24 en 7 dagen/7 beschikbaar met uitzondering van het geval van overmacht, technische moeilijkheden, problemen die te maken hebben met de werking van het telecommunicatienetwerk of omwille van onderhoud. Indien er zich dergelijke evenementen zouden voordoen, verbindt Oodrive er zich toe alles in het werk te stellen om de gebruikers van de site te verwittigen. In elk geval is Oodrive niet verantwoordelijk voor vertragingen, gebruiksmoeilijkheden of incompatibiliteit tussen de internetsite en elk bestand, browser, programma of toegangstool tot de site.

  1. COOKIES

Cookies zijn een klein gegevensblok dat door een webserver naar de browser wordt verzonden en op de harde schijf van de computer van de gebruiker opgeslagen wordt. Ze zorgen er met name voor dat de surfer van de terminal bij elke verbinding herkend wordt.

 

Zo kan Oodrive, wanneer een gebruiker de site bezoekt, cookies op zijn computer plaatsen om hem te herkennen.

Oodrive gebruikt eveneens cookies die bedoeld zijn om reclame voor te stellen die aangepast is aan de interessegebieden van de gebruikers, cookies voor het opstellen van bezoekersstatistieken en cookies om inhoud op sociale netwerken te delen.

Deze cookies worden geïnstalleerd onder voorbehoud van de voorafgaandelijke toestemming van de gebruiker die geacht zal worden deze gegeven te hebben wanneer hij verder op de site surft nadat de cookiebanner verschenen is.

De gebruiker van de site kan de cookies beheren, uitschakelen of toelaten door de instellingen van zijn browser te wijzigen door naar de onderstaande sites te gaan (volgens de internetbrowser):

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA

Mozilla: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

  1. PERSOONSGEGEVENS

De informatie die op deze site verzameld wordt, kan het voorwerp uitmaken van een computerverwerking om uw vraag te beantwoorden. Overeenkomstig [de Franse] wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatie, bestanden en vrijheden (de “Loi Informatique et liberté”) in zijn op 25 mei 2018 geconsolideerde versie en conform de Europese Verordening 2016/679 of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschikt de gebruiker over een toegangs-, verbeterings-, verwijderings-, overdraagbaarheids- en verzetrecht van de informatie die op hem betrekking heeft, dat hij kan uitoefenen door te schrijven naar “Oodrive, Délégué à la protection des données, 26 rue du Faubourg Poissonnière, 75010 Paris” waarbij hij een identiteitsbewijs moet voegen. U beschikt eveneens over een verzetrecht waarmee u de verwerking van uw gegevens kan betwisten indien u zich in een bijzondere situatie bevindt.

  1. INTELLECTUELE EIGENDOM

Krachtens de wetgeving op de intellectuele eigendom zijn alle elementen die de site vormen, wat zowel zijn architectuur als zijn grafische vormgeving omvat (met name de teksten, grafische vormgeving, visuals, software, foto’s, beelden, tekeningen en modellen, logo’s, merken waarbij deze lijst niet beperkend is) evenals de site zelf beschermd door de auteursrechten, het merkenrecht en zelfs het patentenrecht en zijn ze de exclusieve eigendom van Oodrive of van andere filialen van haar groep. Zo is, zonder dat deze lijst beperkend is, elke voorstelling, wijziging, reproductie, vervorming van de hele site of een deel ervan of van zijn inhoud door elk middel en op elke drager, zonder de schriftelijke voorafgaandelijke toestemming van Oodrive, verboden en is dit namaak die door de wet gestraft wordt.

Daarenboven vereisten de producten die op de site worden voorgesteld een belangrijke investering, wat impliceert dat ze beschermd worden door een recht van intellectuele eigendom of minstens door een knowhow die impliceert dat hun hergebruik zonder toestemming door de Rechtbanken bestraft kan worden.

  1. CONTACT

Voor alle vragen over de site of deze wettelijke vermeldingen, kan de gebruiker de services van Oodrive contacteren op het volgende elektronische adres: contactsosphotos@gmail.com