Algemene Gebruiksvoorwaarden van SOS Photos

 

Inleiding

 

De vennootschap OODRIVE, société par actions simplifiée met een kapitaal van 309 126 euro, waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt in 26, rue du Faubourg Poissonnière, 75010 Paris, ingeschreven in het registre du commerce et des sociétés de Paris (handels- en vennootschappenregister van Parijs) onder nummer 432 735 082 (hierna “Oodrive”) heeft een informaticaoplossing ontwikkeld (hierna de “Service” of “SOS Photos”).

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (de “AGV”) zijn van toepassing op Oodrive en elke natuurlijke persoon die de Service, in het kader van een privégebruik, waarbij hij deze voorwaarden aanvaard heeft (hierna “de Gebruiker”).

 

Artikel 1. Definities

 

Algemene Voorwaarden: dit document waaraan de voorwaarden voor het gebruik van de SOS Photos Service door de Gebruiker onderworpen zijn

 

Activeringskey: speciaal en uniek nummer dat geleverd wordt op de verpakking van het Product waarmee de Gebruiker zijn persoonlijke Account kan activeren.

 

Persoonlijke account: verwijst naar de persoonlijke ruimte van de gebruiker van waaruit hij toegang heeft tot de dienst.

 

Gebruikersnaam: komt overeen met het e-mailadres dat de Gebruiker bij het aanmaken van zijn persoonlijke Account heeft gegeven. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik ervan.

 

Wachtwoord: duidt een persoonlijke combinatie aan van letters, cijfers en speciale karakters waarmee de Gebruiker zich kan identificeren. Dit Wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk, waarbij de Gebruiker als enige verantwoordelijk is voor zijn gebruik.

 

 

Software: geeft het geheel van programma’s aan die geleverd worden in het kader van de Service, die geïnstalleerd moeten worden op vaste en mobiele toestellen (computers en mobiele randapparatuur) van de Gebruiker zodat hij over alle functies kan beschikken.

 

Product: geeft de fysieke verpakking aan waarmee de Service verdeeld wordt.

 

Artikel 2. Onderwerp

 

Deze Algemene Voorwaarden omschrijven de gebruikswijzen van de Service door de Gebruikers.

De toegang tot de Service vereist de onvoorwaardelijke aanvaarding door de Gebruiker van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

 

Artikel 3. Duur

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor de volledige gebruiksduur van de Service.

 

Artikel 4. Werking van de Service

 

De Service laat de Gebruiker toe zijn gegevens op gedematerialiseerde wijze op te slaan, deze te delen met zijn contacten en er vanuit verschillende uitrustingen (computers, mobiele telefoons, tablets) toegang toe te krijgen.

 

Artikel 5. Gebruikersaccount

 

Om toegang te hebben tot de Service moet de Gebruiker een account openen. Bij zijn eerste verbinding zal de Gebruiker de activeringskey moeten invoeren die op het Product staat en zijn emailadres ingeven en eveneens zijn Wachtwoord aanmaken. Er zal geen enkele toegang tot de Service toegelaten worden indien deze aanduidingen onvolledig of onjuist zijn.

 

Artikel 6. Toegang tot de Service

 

De bestanden zijn toegankelijk vanaf elke computer die met internet verbonden is door het gebruik van een Wachtwoord en een Gebruikersnaam. De goede werking van de Service impliceert dat de Gebruiker beschikt over een compatibele computer, hogesnelheidsinternet en een geldig mailadres. De gebruiker mag de Software ook op zijn vaste en mobiele randapparatuur installeren. De Gebruiker erkent dat de randapparatuur waarmee de Service gebruikt zal worden aan de minimaal vereiste configuratie beantwoordt (details beschikbaar op de website www.sosphotos.eu).

 

Artikel 7. Beschrijving van de Service

 

De Service die aan de Gebruiker geleverd wordt, zorgt ervoor dat de Gebruikers hun bestanden (foto’s, video’s, documenten, enz.) kunnen importeren en downloaden vanaf een webplatform en/of verschillende types randapparatuur: Mac, PC, Smartphone (iOS, en Android), en/of tablet (iOS of Android), deze kunnen synchroniseren en deze met andere Gebruikers van het platform kunnen delen.

 

De Service laat de Gebruiker eveneens toe de foto’s/video’s van zijn smartphone en/of zijn IOS/Android-tablet op te slaan en daarna, indien hij dit wenst, de geheugenruimte van zijn telefoon vrij te maken door de opgeslagen foto’s/video’s te verwijderen.

Voor automatische back-up vanaf de smartphone kunnen speciale geolocatie-machtigingen nodig zijn (die door de Gebruiker moeten worden verleend bij het activeren van de Dienst). Indien deze toestemming niet wordt verleend, zal de back-up handmatig worden gestart (bij het opstarten van de toepassing).

 

De Gebruiker zal maximum tien (10) randapparatuurtoestellen tegelijk aan zijn Account mogen koppelen. Indien nodig vervangt de bijkomende randapparatuur één van de tien (10) reeds gekoppelde randapparatuurtoestellen (bv. wijziging van smartphone). De Gebruiker moet daartoe één van de randapparatuurtoestellen via de Webinterface of de toepassing van de betrokken randapparatuur afkoppelen.

 

De Gebruiker kan dus overal en altijd toegang hebben tot zijn persoonlijke gegevens in de cloud op voorwaarde dat hij toegang heeft tot een internetverbinding. Hij kan zijn gegevens eveneens delen via e-mail, hyperlinks en sociale netwerken. Hij kan zijn gedeelde bestanden in een speciaal menu beheren en deze zo weergeven, deactiveren en bestemmelingen verwijderen of toevoegen.

 

Ten slotte kan de Gebruiker in een speciaal menu notities aanmaken, wijzigen en verzenden. Voor alle bijkomende informatie over de Service moet de Gebruiker de website www.sosphotos.eu raadplegen.

 

Artikel 8. Aanbevelingen en Assistentie

 

Het wordt aanbevolen om altijd over een kopie van de eigen gegevens te beschikken op een verwijderbare drager.

 

In geval van een probleem met de Dienst, kan de Gebruiker contact opnemen met het bedrijf waarvan hij de dienst heeft verkregen. Indien het probleem niet opgelost wordt, beschikken alle Gebruikers over een onlinehulp die in de webinterface en in de mobiele IOS- en Androidtoepassingen en PC/Mac toepassingen geïntegreerd is in de vorm van FAQ of via de contact/supportrubriek van het menu.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendom

 

De Gebruiker verbindt er zich toe de Service te installeren en te gebruiken voor zijn exclusief persoonlijk gebruik.

Vanaf de activeringsdatum van de Service heeft de Gebruiker de zorg voor het geheel van Software en is hij er verantwoordelijk voor. Bijgevolg verbindt de Gebruiker er zich toe geen software te kopiëren, noch over te dragen, deze niet uit elkaar te halen of op enige manier te wijzigen, te vertalen of enige licentie of verhuur toe te staan, deze niet met andere Software toe te voegen.

 

Oodrive is eigenaar van alle onderdelen die de Service en het Product samenstellen (teksten, grafische vormgevingen, software, foto’s, beelden, geluiden, plannen, logo’s, merken, diverse beschermbare creaties en werken, databases enz…) evenals van de packaging van het Product.

 

De Gebruiker erkent de rechten van intellectuele eigendom van Oodrive op de Service, de Software en over elke gecommuniceerde documentatie van Oodrive en op de merken en logo’s die aan Oodrive toebehoren. Oodrive geeft de Gebruiker een gebruiksrecht op de Service en de Software onder de voorwaarden die in het Contract voorzien zijn.

 

De Gebruiker verbindt er zich toe om geen inbreuk te plegen op de eigendomsrechten die met deze onderdelen te maken hebben en met name om deze niet te reproduceren, voor te stellen, te wijzigen, aan te passen noch te vertalen, er geen kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van uit te halen en/of opnieuw te gebruiken.

 

Op het einde van het Contract, wat ook de reden ervan mag zijn, verbindt de Gebruiker er zich toe de Software te de-installeren van zijn computers en van al zijn randapparatuur (tabletten, smartphones, enz…).

De door de Gebruiker op de servers van Oodrive opgeslagen gegevens worden geacht geen enkele markt- of handelswaarde te hebben, hetgeen de Gebruiker erkent en aanvaardt.

 

Artikel 10. Verplichtingen en verantwoordelijkheid van de gebruiker

 

De installatie van de Software door de Gebruikers gebeurt onder zijn volledige verantwoordelijkheid. Oodrive kan de Gebruiker enkel waarschuwen tegen de risico’s met betrekking tot de installatie van software op zijn terminals. Alle gegevens die door de Gebruiker op de servers van Oodrive opgeslagen worden en die corrupt zouden blijken, geïnfecteerd zijn door een virus of door elk ander computerprogramma dat de hardware of software van Oodrive of derden zou kunnen beschadigen, mogen door Oodrive gewist of in quarantaine geplaatst worden, waarbij overeengekomen wordt dat Oodrive er de Gebruiker zo snel mogelijk per e-mail zal over inlichten.

 

In alle gevallen zullen de gegevens van de Gebruiker onder zijn enige verantwoordelijkheid opgeslagen worden.

 

De Gebruiker zal als enige verantwoordelijk zijn voor derden aan wie hij toegang tot de Service zou toelaten met zijn gebruikersnaam: e-mailadres en wachtwoord.

 

De Gebruiker moet de Service gebruiken in naleving van de Wet en de reglementen. Bijgevolg is het de Gebruiker strikt verboden om de opslagruimte die door deze AGV ter beschikking wordt gesteld te gebruiken om, ongeacht hun vorm, bestanden op te slaan waarvan de inhoud een inbreuk zou vormen op de wet en de toepasselijke reglementeringen (met name op de wet van de intellectuele eigendom,…), hierbij beschikt Oodrive over alle beroepsmiddelen tegen de Gebruiker.

 

De Gebruiker blijft als enige eigenaar van de gegevens en de bestanden die hij op de Service opslaat en/of overdraagt. De Gebruiker verbindt er zich toe geen gegevens over te dragen, op te slaan, te kopiëren noch te delen waarvoor hij niet over alle rechten of bij gebrek eraan over de toelating van de rechthebbenden zou beschikken.

 

Het gebruik van de Service voor andere doeleinden dan privé of redelijke doeleinden is strikt verboden (duidelijk overdreven gebruikspercentage voor een privépersoon bijvoorbeeld) is strikt verboden.

 

Oodrive herinnert eraan dat het gebruik van de Service via het mobiele internet gefactureerd kan worden door zijn telefoonoperator, wat de Gebruiker moet controleren. Oodrive wijst alle verantwoordelijkheid af indien het gebruik van de Service door de Gebruiker een facturatie door een operator met zich mee zou brengen.

De Gebruiker verklaart te erkennen en te aanvaarden dat de gegevens die op de servers van Oodrive opgeslagen worden, geacht worden geen enkele handelswaarde of commerciële waarde te hebben.

 

Artikel 11. Veiligheid en vertrouwelijkheid

 

Oodrive verbindt er zich toe alle noodzakelijke maatregelen te nemen, overeenkomstig de state of the art en de techniek om de veiligheid te beschermen van de bestanden en van de gegevens van de Gebruiker die via de Service opgeslagen zijn.

 

Deze beveiligingen ontslaan de Gebruiker er echter niet van te beschikken over de noodzakelijke software (met name een antivirus) en over te gaan tot de analyse en de verwerking van zijn gegevens en dit op regelmatige wijze.

 

De overdracht van bestanden tussen de applicaties en de servers van de Partner zijn beveiligd met een 256-bits SSL-encryptie (Secure Sockets Layer). De bestanden die in de Service geplaatst zijn, worden allemaal anoniem opgeslagen en door een AES -256 bits-algoritme versleuteld.

 

Oodrive verbindt er zich toe om niet tussen te komen in de gegevens van de Gebruiker buiten de mogelijkheid om de inhoud van de opslagruimte te dupliceren om redundantie en/of opslag van de Service te garanderen in geval van eventuele onderbreking.

 

Oodrive verbindt er zich toe het bestaan en de inhoud van de bestanden en de gegevens van de Gebruiker die opgeslagen worden op de servers in Frankrijk via de Service strikt vertrouwelijk te houden en verbindt er zich toe deze niet aan derden mee te delen en dit behoudens inbreuken door de Gebruiker op de toepasselijke wettelijke bepalingen en/of vragen die uitgaan van bevoegde Administratieve of Gerechtelijke Overheden.

 

Artikel 12. Persoonsgegevens

 

De gegevens die door de Gebruiker in het kader van de Service worden toevertrouwd, worden door Oodrive als vertrouwelijk beschouwd. Oodrive verbindt er zich toe de gegevens niet door te verkopen of te verspreiden, behalve om aan reglementaire en gerechtelijke verplichtingen te beantwoorden.

Informatie zoals “elektronisch adres, IP-verbindingsadres” zal door de Partner bewaard worden voor de volledige duur van de contractuele relatie en tot twaalf maanden na afloop of opzegging van de Service.

De verzamelde naaminformatie is onmisbaar voor Oodrive om de Service in te voeren en te beheren. De Gebruiker geeft Oodrive uitdrukkelijk toelating om in het geïnformatiseerde geheugen de erop betrekking hebbende gegevens te verwerken overeenkomstig de wet “Informatique et Libertés” (informatica en vrijheden) van 6 januari 1978 in zijn versie die van kracht is op 28 mei 2018 conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en om deze mee te delen aan haar onderaannemers of aan haar partners in naleving van de Algemene Voorwaarden van de Service en van zijn doelstelling.

De gebruiker kan omwille van legitieme redenen, zich tegen de verwerking van deze gegevens verzetten. Om zijn toegangs-, verbeterings-, verwijderings- of verzetrechten uit te oefenen moet de Gebruiker zich schriftelijk tot het volgende adres richten: Oodrive, Délégué à la Protection des Données, 26, rue du Faubourg Poissonnière, 75010 Paris en bij zijn aanvraag een kopie van een geldig identiteitsbewijs voegen.

 

Artikel 13. Abonnementsperiode

 

Tijdens de periode van dienstgebruik op de Service mag de Gebruiker op elk ogenblik al zijn gegevens dupliceren die in de Service zijn opgeslagen door gebruik te maken van de PC/Mac-software of van de Webinterface van de Service.

 

Op het einde van de abonnementsperiode kan de Gebruiker de duur van de Service verlengen via de website www.sosphotos.eu of via het teken dat de Dienst verkoopt.

 

Indien hij zijn abonnement niet vernieuwd heeft of indien hij het abonnement op de Service om welke reden dan ook heeft opgezegd, zal Oodrive geen enkel spoor van de bestanden en van de gegevens bewaren en zal de account van de Gebruiker gewist worden.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 

Elk van de partijen zal aansprakelijk zijn voor haar fouten, vergissingen of verzuim, volgens de voorwaarden van het gemene recht waarbij overeengekomen wordt dat deze aansprakelijkheid alleen beperkt wordt tot de rechtstreekse schade.

 

De Gebruiker heeft als enige de mogelijkheid om ervoor te kiezen om de bestanden en de gegevens al dan niet op te slaan, deze te bewaren of te vernietigen en neemt als enige de verantwoordelijkheid op voor zijn keuzes.

 

Bovendien zal Oodrive in geen geval verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor onrechtstreekse schade zoals deze die door de rechtspraak wordt beschouwd.

 

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat het internetnetwerk of elk ander netwerk dat gebruikt wordt om opgeslagen gegevens door te zenden verzadigd kan zijn en ontslaat Oodrive van alle aansprakelijkheid op dit vlak.

 

Evenzo kan de aansprakelijkheid van Oodrive niet ingeroepen worden omwille van interferenties van derden in de communicatie- en transmissiesystemen van de Gebruiker of van slechte werkingen of stopzettingen van de Service die te wijten zijn aan onachtzaamheid, fouten of gelijk welke handeling van de Gebruiker of van een derde in dit contract.

 

Oodrive kan niet aansprakelijk gesteld worden voor elke tekortkoming bij de ontvangst van gegevens indien deze tekortkomingen zouden voortvloeien uit filter- en/of blokkeertechnieken die ingevoerd worden door technische tussenpersonen zoals toegangsleveranciers die extern zijn aan dit contract. In het geval de Gebruiker dergelijke tekortkomingen zou vaststellen, wordt hij uitgenodigd om zijn internettoegangleverancier te contacteren.

Er wordt aan herinnerd dat Oodrive geen identificatie- of beschermingsprestatie tegen virussen levert.

In geen geval kan de gebruiker Oodrive langer dan één (1) jaar na het ontstaan van de schade aansprakelijk stellen.

Artikel 15. Algemene bepalingen

 

Deze AGV en de Service vallen onder het Franse recht.

In geval van overmacht worden de verplichtingen van het Contract opgeschort voor de duur van de overmacht. Zullen uitdrukkelijk als overmacht worden bestempeld de gevallen die gewoonlijk door de rechtspraak van de Franse Hoven en Rechtbanken als dusdanig beschouwd worden. Met name in geval van onderbreking of verstopping van het internetnetwerk zelf of van de internettoegangleverancier van de Gebruiker.

 

De partijen komen overeen dat Oodrive van rechtswege deze voorwaarden en condities mag wijzigen zonder enige andere formaliteit dan er de Gebruiker over in te lichten door een onlinewaarschuwing op de site www.sosphotos.eu of door het versturen van een e-mail. De onlinevoorwaarden en -condities hebben voorrang op de gedrukte voorwaarden en condities. In deze veronderstelling heeft de Gebruiker, indien deze wijzigingen voor hem minder gunstig zijn een (1) maand de tijd om aan Oodrive de opzegging van dit contract zonder boete te vragen. Bij gebrek aan opzegging wordt ervan uitgegaan dat de Gebruiker de nieuwe condities heeft aanvaard.

 

Elke betwisting met betrekking tot de uitvoering van de Service of de interpretatie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is onderworpen aan de bevoegde Rechtbank van de plaats waar de verweerder woont of van de uitvoeringsplaats van de prestatie van de dienst of van de plaats van het schadebrengend feit of deze in het rechtsgebied waarvan de schade geleden werd naar keuze van de Gebruiker voor elke Gebruiker die de hoedanigheid van consument heeft.